Vanaf mei 2018 geldt de Europese wet “Algemene verordening gegevensbescherming”. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens die van U bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waar U ze heeft verstrekt

DesireeReef
Dit is de privacy verklaring van DesireeReef,  Praktijk voor orthomoleculaire en voedings therapie. In deze verklaring zet ik uiteen hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik van U krijg. Mijn praktijk respecteert de privacy van alle cliënten  en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Ik gebruik uw gegevens voornamelijk om mijn dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Binnen mijn praktijk worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor het verzorgen van een goede behandeling. Alleen de therapeut en tevens eigenaar van de praktijk heeft toegang tot de clientgegevens. Gegevens worden verkregen door het door uzelf ingevulde intakeformulier en door meetresultaten van apparatuur die gebruikt wordt tijdens een consult. Wanneer gegevens gedeeld moeten worden gebeurt dit alleen in overleg met de client.

In het intake formulier vraag ik U de volgende gegevens:

 • NAW gegevens; 
 • Geboorte datum;   
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gebruik medicijnen;
 • Gebruik voedingssupplementen;
 • Dag voeding;
 • Beweging;
 • Gegevens betreffende uw persoonlijke situatie/gezondheid; 
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners; 
 • Tijdstip van uw afspraak;

Gebruik van de gegevens
Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. De persoonsgegevens zullen door mij alleen worden verstrekt aan: 

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden; 
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst; 
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen behandelgegevens betreft;
 • anderen, indien:      
  • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of 
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de Orthomoleculaire/complementaire zorg, of 
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Bewaartermijn 
Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring  omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. 

Cookieverklaring website
De website www.desireereef.nl is compliant met de nieuwe wetgeving AVG. De website gebruikt geen cookies en er worden geen gegevens ongevraagd opgeslagen. Enkel het gedeelte contact van de website slaat gegevens op wanneer U deze invult. Dit gebeurd via een beveiligde verbinding.

Wijzigingen in deze verklaring 
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

                                                                                   Enschede, 10 augustus 2020